سه بازداشتی اعتراضات آبان‌ در کرمانشاه در مجموع به ۱۷ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند

بر اساس احکام صادر شده از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب کرمانشاه، خلیل اسدی بوژانی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به سه سال و نیم و به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به سه سال حبس محکوم شده است. صحبت امیدی نیز به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به پنج سال و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» هم به پنج سال حبس محکوم شده‌ است که تنها یکی از این احکام قابلیت اجرایی دارد.