چانه‌زنی «کارفرمایان» بر سر مزد کارگران: سبد معیشت چقدر تعیین می‌شود؟

دولت با همدستی تشکل‌های وابسته به دنبال تداوم سرکوب مزدی است آنهم در حالی که حداقل دستمزد تنها ۳۷,۶ درصد هزینه کارگران را پوشش می‌دهد.