حداقل دستمزد ۹۹: نماینده کارفرمایان توپ را به زمین دولت انداخت

در حالی که چانه‌زنی‌ها بر سر حداقل دستمزد در شورای عالی کار ادامه دارد، اقشار بیشتری به فقر مطلق دچار شده و نیازمند کمک‌های ناچیز نهادهایی مانند کمیته امداد شده‌اند.