زنان زندانی برای خون‌های ریخته‌شده دادخواهی می‌کنند

نسیم روشنایی -جمهوری اسلامی هزاران مخالف و منتقد را کشته است. زنان زندانی سیاسی در کنار مردان زندانی، مادران خاوران، کنشگران حقوق بشر و فعالان سیاسی کوشیده‌اند درباره کشته‌شدگان دادخواهی کنند.