ترکمنستان به کامیون‌های ایرانی اجازه ورود نمی‌دهد

۱۸۰۰ کامیون در دو نقطه مرزی لطف‌آباد و سرخس معطل مانده‌اند. فرماندار درگز می‌گوید: معلوم نیست این ناوگان تا چه مدت باید در مرز معطل بمانند.