کرونا – طرح وزارت بهداشت برای جذب “۸۹ روزه” پرستاران

هرچند پرستاران در صف نخست مقابله با کرونا قرار دارند،‌ باید با استثمار کاری و نداشتن امنیت شغلی هم دست‌وپنجه نرم کنند. یک پرستار در مشهد به دلیل فعالیت صنفی اخراج شد.