کرونا: جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۹ به تعویق افتاد

علی خدایی، یکی از اعضای شورای عالی کار در واکنش به برگزار نشدن نشست «شورای عالی کار» پرسید: «مگر جلسات هیأت دولت تعطیل است؟ مگر کارگران تعطیل هستند که جلسه شورای‌ عالی کار برگزار نشود؟»