از کرانه‌های مرگ تا ژرفای سوگ

ف. دشتی − بررسی چیستی و چگونگی مرگ و جا و مکان آن در اندیشه و فرهنگ بشری، با نگاه از پنجره‌هایی که گروهی از فیلسوفان به روی آن گشوده‌اند.