ن. ابوعطا: طبقه کشتگان

 شورش از داخل زندان شروع شده بود. چند زندانیِ استخوان‌ترکانده توانسته بودند دفتر زندان را آتش بزنند و آتش به سرعت به همه جا سرایت کرده بود.