جنگ دستمال توالت و مستراح سرمایه‌داری

سیمون سپرینگر – داستان کمبود و  احتکار حکایتی آشنا و همیشگی است. این داستان خود سرمایه‌داری است.