ادامه ارزان‌سازی نیروی کار با کاهش حق سنوات کارگران

دیوان عدالت اداری ایران در حکم جدیدی پاداش پایان خدمت برای کارگران دارای قرارداد موقت یک سال و کمتر از آن را منتفی دانست. بخش بزرگی از کارگران ایران چنین وضعیتی دارند.