ابتکار سنگال: کیت‌های یک دلاری تشخیص کرونا

انستیتو پاستور در داکار با کمک مالی لندن در حال طراحی کیت‌های تشخیصی است که در دورافتاده‌ترین مناطق جهان هم بتوانند ابتلا به ویروس کرونا را شناسایی کنند.