پیام آمریکا به ایران: کرونا شما را از تحریم‌ نجات نخواهد داد

در آمریکا بحث بر سر کمک به ایران در مقابله با کرونا جریان دارد اما دولت ترامپ با تحریم‌های جدید خود این پیام روشن را به جمهوری اسلامی داد که تحریم‌ها ادامه خواهند داشت.