و آنگاه کرونا نازل شد

حسین نوش‌آذر – پرسش این است: بعد از گذراندن پیک شیوع در خانه را که باز کنیم، جهان را چگونه خواهیم دید؟ تأملاتی در قرنطینه.