توطئه‌پنداری خامنه‌ای ده‌ها بیمار را از درمان محروم کرد

۵۰ تخت ویژه برای درمان بیماران کرونایی مبتلا به تنگی نفس همراه با یک کادر درمان حاذق. ایران محترمانه عذر پزشکان بدون مرز را خواست.