سیاست ضدسرمایه‌داری در دوران کووید-۱۹

دیوید هاروی در این متن توضیح می‌دهد چرا وظیفه سیاست ضدسرمایه‌داری در دوره رواج کرونا مقابله با مصادره‌به‌مطلوب کردنِ سیاست‌سوسیالیستی به دست ناسیونالیسم راست‌گراست.