اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ایران برای جلوگیری از کرونا

در طرح فاصله‌گذاری اجتماعی کسانی که در مسافرت هستند باید سریعاً به خانه‌های خود برگردند و تنها به افراد ساکن اجازه ورود داده می‌شود. هر نقطه‌ای که محل تجمع باشد باید بسته شود.