سهیل عربی با وعده مساعد مسئولان زندان به اعتصاب غذای خود پایان داد

یکی از مطالبات این زندانی سیاسی، رسیدگی پزشکی به او و دیگر زندانیان با توجه به شیوع ویروس کرونا در زندان است.