کرونا به مثابه موقعیت جدید وجودی

همه‌گیری کرونا ممکن است سبب چه دگرگونی‌هایی در نگاه ما به هستی و به خود ما و روابط ما شود؟ رضا نجفی پاسخ می‌‌دهد.