بازداشت موقت حمید نوری در سوئد باز هم تمدید شد

 این ششمین بار است که بازداشت موقت نوری تمدید می‌شود. هنوز مشخص نیست که دادگاه او کی برگزار خواهد شد.