کارت معیشتی کارگران: «بازی برد‌ـ‌برد برای دولت و کارفرما»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از سر نگرانی برای افزایش نقدینگی در کشور، خواستار تخصیص کارت معیشتی به کارگران به جای پرداخت یارانه و یا پرداخت حقوق به حق آنها شده است.