سرانه مصرف شیر در ایران ۴۸ کیلوگرم کمتر از میانگین جهانی است

سرانه مصرف شیر و لبنیات در ایران ۱۱۷ کیلوگرم در سال و حدود ۴۸ کیلوگرم کمتر از میانگین جهانی است.