کرونا، دانشگاه و مشکلات آموزش مجازی

سیاوش حسنی‌فر – کرونا بر مشکلات دانشجویان افزود. بحران ناشی از کالایی شدن آموزش عالی با ویروس کرونا تشدید شد. صدای اعتراض دانشجویان شنیده می‌شود.