اخراج «فله‌ای» پرستاران برای ارزان‌سازی نیروی کار

انفعال دولت که انتظار می‌رود هنگام همه گیری حامی کادر درمانی بیمارستان‌ها باشد، دست بخش خصوصی را در اعمال ظلم علیه پرستاران و اخراج و تعدیل آن‌ها به خاطر سود بیشتر، باز گذاشته است.