مجازات اعدام در ایران؛ ریشه‌ها و چشم‌اندازها

جواد عباسی توللی- چرا در چهار دهه گذشته اجرای مجازات اعدام همواره در دستور کار دستگاه قضایی ایران بوده است؟ حکومت از اجرای گسترده این مجازات -گاهی در ملاء عام- چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا می‌توان چشم‌اندازی برای لغو مجازات اعدام در ایران متصور شد؟
محمود امیری مقدم، بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران و محمد مقیمی، پژوهشگر و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با زمانه ضمن تحلیل ساز و کارهای جاری در قوه قضاییه ایران، به ریشه‌یابی مجازات اعدام و همچنین چشم‌اندازهای پیش‌ رو پرداخته‌اند.