گوترش: بحران بشری کرونا به بحران حقوق بشر می‌انجامد

دبیرکل سازمان ملل یادآوری کرد که حقوق بشر را نمی‌توان به بعد از بحران موکول کرد: حفظ آزادی مطبوعات، سازمان‌های مدنی، بخش خصوصی و «فضای مدنی» ضروری‌‌تر از هر موقع دیگرند.