آیا عدالت را بدون تعدیل می‌توان فهمید؟‎

امید مهرگان – وقتی تعدیل نیرو انجام می‌شود، معنایش این است که جای افراد دیگر در مکان تولید یا خدمات نیست.