کرونا اقتصاد ایران را «ضربه فنی» می‌کند؟

پیامدهای اقتصادی کرونا: تولید ۲۲ درصد افت کرد، اشتغال ۵,۲ کاهش یافت و فروش ۸۳ درصد کمتر شد. بیشترین آسیب در بخش تولید را خدمات کاغذ و چاپ دید و کارگران نساجی و کیف و کفش هم بالاترین نرخ از دست دادن شغل را داشتند.