زاغه‌ها و جمعیت‌های «نامرئی» نئولیبرالیسم

ایمان گنجی ــ موقعیت حاشیه‌ای آن دست گروه‌های جمعیتی که دهه‌ها به حاشیه رانده شده اند،‌ در بحران کرونا بیش از پیش برجسته شده. یک گروه جمعیتی طبقاتی که فارغ از مرزهای جنسیت و قومیت و ملیت نماد بارز این به‌حاشیه‌راندن است، زاغه‌نشین‌ها هستند. این نوشته به فرآیندهای این به‌حاشیه‌راندن نئولیبرالیستی در جهان و ایران می‌پردازد.