اعتراضات و مسائل عمده کارگری در ایران در یک سال گذشته

به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر: انتشار دومین گزارش سالانه کارگری زمانه