پاسخ دولت لبنان به بحران عمومی:‌ ادامه تعدیل ساختاری

با وجود بحران کرونا و کاهش ارزش پول و تورم لجام‌گسیخته، دولت لبنان در طرح «نجات اقتصادی‌»اش بار دیگر به دنبال اجرای سیاست‌های تعدیلی برای جلب رضایت و دریافت وام صندوق بین‌المللی پول است.