شهردارانی از سراسر جهان به دنبال گذار سبز از بحران کرونا

شهرداران ده‌ها شهر بزرگ جهان در بیانیه‌ای اصول گذار سبز از بحران کرونا را اعلام کردند و هشدار دادند که برای جلوگیری از فاجعه اقلیمی، باید تمهیداتی جسورانه اتخاذ کرد.