طبق گزارش‌های اولیه شدت زلزله ۲,۹ ریشتر، در عمق ۱۰ کیلومتری و کانون آن دماوند بوده است. از خسارات احتمالی خبری در دست نیست. −−−− این خبر تصحیح شد.