کدخدایی: مصوبات مجلس از روی کینه بود

سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید نظارت استصوابی از ابتدای کار این شورا همواره یک رویه بوده و قانونی است. او مصوبات اخیر مجلس درباره تعدیل نظارت شورای نگهبان را خلاف شرع خواند.