علی مطهری: شورای نگهبان نماینده بلی‌قربان‌گو می‌خواهد

علی مطهری در پاسخ به سخنان سخنگوی شورای نگهبان که گفته بود مطهری همه موارد رد صلاحیت خود را نگفته، اعلام کرد که اگر «هرچه شما می‌فرمایید» می‌گفت تأیید صلاحیت می‌شد.