بحران مسکن هم سر باز کرد

بیش از یک سوم خانوارهای ایرانی اجاره‌نشین‌اند.با افزایش نرخ اجاره‌بها، صاحب‌خانه‌ها مستأجرانشان را برای تخلیه تحت فشار قرار داده‌اند. دولت چاره‌ای جز به تعویق انداختن بحران ندید.