فرسودگی کادر درمان و کاهش درآمد بیمارستان‌ها در خوزستان

نماینده وزیر بهداشت می‌گوید کادر درمان خوزستان در دوران کرونا در شرایط دشواری کار می‌کند و بیمارستان‌ها ۵۰ درصد کاهش درآمد داشته‌اند. روحانی می‌گوید در مبارزه با کرونا پیشرفت‌ها خوب بوده.