ملیحه تیره‌گل، پژوهشگر تیزبین و شناسای ادبیات تبعید درگذشت

از ملیحه تیره‌گل دو اثر سترگ باقی مانده است: «مقدمه‌ای بر ادبیات فارسی در تبعید» و «روایتی از ادبیات فارسی در تبعید» در ۱۴ جلد منتشر شد. شناسه و شناسنامه‌ای برای ادبیات تبعید ایران.