به گزارش خبرگزاری آلمان در درگیری‌ قومی در سودان جنوبی صدها نفر کشته شدند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی اعلام کرد که شمار زیادی هم در این درگیری مجروح شدند. یکی از همکاران صلیب سرخ جهانی و یکی از همکاران پزشکان بدون مرز هم در این درگیری به قتل رسیده‌اند. درگیری‌های قومی بین دو طایفه لونور و مورل از شنبه گذشته در ایالت جونگلای سودان جنوبی مجدداً بالا گرفته است. در این کشور گروه‌های قومی همواره بر سر گله‌های گاو و نمادهای ملی و پول و البته بر سر مهم‌ترین منابع درآمد با یکدیگر می‌جنگند. سودان جنوبی با ۹ میلیون نفر جمعیت مساحتی تقریبا برابر با فرانسه دارد. دولت مرکزی در این کشور ضعیف و زیرساخت‌ها نیمه‌ویران است.