منتشر شد: حقوق کارگران در ایران – خبرنامه شماره ۱۲

موضوع‌‌های عمده: سرکوب مزدی؛ کرونا: فقر زندگی کارگران بیکار شده را تهدید می‌کند؛ کرونا: کار در شرایط ناامن؛ کرونا: پرستاران اگر زنده بمانند، اخراج می‌شوند؛ بازنشستگان: تحمیل فقر؛ اعتراضات؛ سرکوب: احضار و محاکمه کارگران متوقف نشد؛ کارگران مهاجر: فاجعه هریرود