زنگ مجلس یازدهم به صدا درآمد

یک مجلس به ظاهر یکدست اما پرتنش با چهار فراکسیون اصول‌گرا. احمدی‌نژادی‌ها ۵۰ کرسی را در اختیار دارند: دردسر بزرگی برای دولت روحانی. رئیس سنی مجلس گفت: ما معاندالدوله نیستیم.