حکم بازداشت حمید نوری در سوئد برای هشتمین بار تمدید شد

حمید نوری می‌تواند تا ۱۴ روز آینده نسبت به تمدید شدن قرار بازداشت موقت خود اعتراض کند.