از نوموس تا ناموس ایرانی

پیام حسن‌زاده-ناموس ایرانی پدیده مدرنی است و هر گونه برگردان آن به آبرو یا قانون یا شریعت نابسنده است. فهم دلالت‌های این نوموس جنسی شده مستلزم درک آن همچون امری ترجمه ناپذیر درون هویت پسااستعماری است