فهم پدیده شورش، ورای منطق حفظ وضع موجود

مراد فرهادپور در گفت‌وگو با زمانه از نقش شورش و غارت در آشکارساختن زخم‌ها و تناقضات نهفته در پس نظم طبیعی حاکم می‌گوید.