“حق به شهر”، حقی همگانی برای همزیستی

رها رستمی – از حق به ابن چیز و آن چیز می‌شنویم، اما کمتر از “حق به شهر” یعنی حق به فضای زیست و همزیستی شهری. آشنایی با دیدگاه‌هایی در این باره.