مردمی که جمهوری اسلامی آن‌ها را خودکشی کرد

سعید صادقی-در جامعه‌ای که هیچ گشایشی در آن امکان ندارد خودکشی یکی از گشایش‌های ممکن است.