نقض گسترده حقوق پناهجویان در فرانسه

جواد عباسی توللی- طبق «منشور حقوق و آزادی اشخاص میزبانی شده» که در فرانسه به تصویب رسیده، حقوق اساسی بشر به ویژه حقوقی که پناهجویان میزبانی شده در فرانسه باید از آن بهره‌مند شوند از جمله «حق آزادی بیان و عقیده»، «حق دسترسی به اطلاعات»، «حق امنیت»، «حق بر شرافت و منزلت اجتماعی» و دیگر حقوق اساسی، مورد تأکید قرار گرفته اما در عمل به هیچ‌ وجه جدی گرفته نمی‌شود چرا که پناهندگان نه صدایی دارند و نه سازمان قدرتمندی که از آنها حمایت کند.