شورای حکام قطعنامه سه کشور اروپایی علیه ایران را تصویب کرد

با تصویب قطعنامه پیشنهادی فرانسه، بریتانیا و آلمان مبنی بر «همکاری کامل» ایران با آژانس، فشار جهانی بر ایران بیشتر شد. ایران گفت با این قطعنامه ارائه دسترسی کامل آژانس را فراهم نمی‌کند.