آخرین میخ دولت بر تابوت معیشت کارگران و بازنشستگان

دولت با تصویب افزایش ۲۶ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و افزایش مشابه دستمزد کارگران، پرونده مزد ۹۹ را بست. آیا قدرت خرید کارگران و بازنشستگان تفاوت معناداری پیدا می‌کند؟