اعتصاب کارگران هفت‌تپه: تاکید بر اتحاد و تصمیم‌گیری جمعی

کارگران خواستار پرداخت حقوق‌های معوقه و تمدید دفترچه بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی و خلع ید از بخش خصوصی هستند.